Algemene voorwaarden

 

 

TITEL I – DE BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 – VOORWERP

 

De Verhuurder geeft in huur aan de Huurder, die aanvaardt en ermee instemt, een dakkoffer/fietsendrager  (het “Verhuurde Goed”).

 

Onder het Verhuurde Goed wordt verstaan alle hiertoe behorende accessoires, inclusief maar niet beperkt tot [dakdragers, …]

 

Artikel 2 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste duur van het vastgelegd aantal dagen, een aanvang nemende op de “Aanvangsdatum” om van rechtswege een einde te nemen op de “Einddatum”. Deze data zijn terug te vinden in de geconfirmeerde reservatiebevestiging. (de “Huurtermijn”), behoudens verzoek tot verlenging/hernieuwing van de Overeenkomst uiterlijk 5 dagen voor het verstrijken van de Einddatum. Een verzoek tot verlenging is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van het materiaal en kan geweigerd worden door de verhuurder.

 

Artikel 3 – HUURPRIJS

 

De huurprijs wordt bepaald op  basis van de vermelde dagprijzen die terug te vinden zijn op www.roadie.be, ze zijn steeds uitgedrukt in Euro en inclusief BTW (de “Huurprijs”), vooraf betaalbaar in handen van de Verhuurder of zijn lasthebber of door overschrijving op rekening met nummer BE84 1030 6526 0759

 

 

Artikel 4 – WAARBORG

 

De Huurder verbindt zich ertoe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van zijn verplichtingen de som van de waarborg te betalen in handen van de Verhuurder.

  • Voor de huur van een set dakdragers: € 100
  • Voor de huur van een dakkoffer (inclusief toebehoren): € 200
  • Voor de huur van een fietsdrager of fietskar: € 200
  • Voor de huur van een koelbox: € 50

 

Bij inlevering van de het Verhuurde Goed zal de waarborgsom worden teruggegeven eventueel onder inhouding van de door de Huurder verschuldigde extra kosten.

 

 

Aldus opgemaakt in    exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben, te   , op   

 

De Verhuurder

 

De Huurder

 

 

 

TITEL II – DE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 

 

 

ARTIKEL 1 – VOORWERP

 

Wat het voorwerp betreft, wordt verwezen naar artikel 1 van de Bijzondere Huurvoorwaarden.

 

Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, leveringen, facturen en andere handelingen tussen de Huurder en de Verhuurder die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het Verhuurde goed en de daarmee verbonden te verlenen diensten, met uitsluting van enige andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

De Overeenkomst wordt gesloten voor een periode met vaste Huurtermijn zoals uiteengezet in de Bijzondere Huurvoorwaarden.

 

De Overeenkomst en huur gaat in vanaf het ogenblik dat de Huurder of zijn gemachtigde het Verhuurde Goed in ontvangst neemt in de magazijnen van de Verhuurder op de Aanvangsdatum. De montagedag en demontagedag worden elk afzonderlijk als één (1) dag berekend. Indien de montagedag en/of de demontage in het weekend vallen, dan berekend de Verhuurder alle gehuurde dagen.

 

De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de Huurtermijn zoals uiteengezet in de Bijzondere Huurvoorwaarden en teruggave van het Verhuurde Goed in overeenstemming met artikel 13 van deze Algemene Huurvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de Partijen. Van zodra de Huurtermijn is verstreken wordt de Huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het Verhuurde Goed terug te bezorgen aan de Verhuurder.

 

Indien de Huurder nalaat het Verhuurde Goed bij het verstrijken van de Huurtermijn in te leveren, zal de Overeenkomst onverminderd doorlopen en zal de huur in alle gevallen pas eindigen op de dag van terugkeer en teruggave van het Verhuurde Goed, onbeschadigd en in goede staat, aan de Verhuurder in de magazijnen van de Verhuurder, op het door Verhuurder aangegeven tijdstip en tegen aflevering door de Verhuurder van een retourbewijs. Deze Algemene Huurvoorwaarden blijven gedurende deze periode dan ook van toepassing.

 

De Verhuurder heeft bij overschrijding van de Huurtermijn het recht, doch is daartoe niet verplicht, het Verhuurde Goed zonder (ge)rechtelijke tussenkomst terug te halen of te laten terughalen, waar het Verhuurde Goed zich ook

 

 

bevindt. Alle kosten, inclusief maar niet beperkt tot het demonteren, opladen, vervoeren, afladen e.d. zullen

volledig ten laste van de Huurder zijn. De Verhuurder zal tevens gerechtigd zijn de verdere bijkomende huurprijs overeenkomstig de overeengekomen dagprijs in de Bijzondere Voorwaarnden aan te rekenen [en desgevallend de verkkoopprijs aan te rekenen] aan de Huurder zonder dat dit afbreuk doet aan de reeds verschuldigde Huurprijs [tot op de dag van het aanrrekenen van de verkoopprijs van het Verhuurde Goed]. De aandacht van de Huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het Verhuurde Goed kan worden en dat de niet-teruggave van het Verhuurde Goed op het overeengekomen tijdstip strafbaar is. [Daarnast zal bij overschrijding van de Huurtermijn, de Huurder aan de Verhuurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn in overeenstemming met artikel 6 van deze Algemene Huurvoorwaarden].

 

Indien geen Huurtermijn of Einddatum is overeengekomen tussen de Partijen, heeft de Verhuurder het recht om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits voorafgaandelijke schriftelijk opzegging met in achtname van een opzegtermijn van één (1) week vanaf verzending van de opzeggging.

 

De Huurder kan tijdens de Huurtermijn van deze Overeenkomst, de Overeenkomst niet opzeggen of vroegtijdig beëindigen.  Het eerder terugbrengen en/of inleveren van het Verhuurde Goed door de Huurder zal nimmer restitutie van (een gedeelte van) de Huurprijs tot gevolg hebben.

 

ARTIKEL 3 – ANNULATIE

Indien de Huurder van een reeds door de Verhuurder en Huurder bevestigde Overeenkomst binnen de 24 uren voor het afgesproken montage tijdsstip de huurperiode zou annuleren, kunnen de annulerings- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Bij annulering na het overschrijden van de 24 uursperiode voorafgaand aan het afgesproken montagetijdstip:

20% van de afgesproken totale huurprijs met een minimum van 40 EUR.

 

Bij niet annulering: 20% van de afgesproken totale huurprijs met een minimum van 40 EUR verhoogd met een vergoeding van 1,5 km rij-afstand vanuit Mechelen (Nekkerspoel) te rekenen.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING VAN HET VERHUURDE GOED

 

Het Verhuurde Goed zal op de Aanvangsdatum ter beschikking worden gesteld door de Verhuurder aan de Huurder op de door Verhuurder meegedeelde locatie.

 

De Verhuurder is gerechtigd een soortgelijk goed van soortgelijke kwaliteit te leveren als het Verhuurde Goed dat werd besteld, indien het bestelde goed of type niet meer beschikbaar zou zijn.

 

Indien is overeengekomen tussen Partijen dat het Verhuurde Goed door de Verhuurder geleverd wordt, dan zorgt de Huurder voor een afgevaardigde die het het Verhuurde Goed en toebehoren in ontvangst neemt op het afgesproken tijdstip en plaats op de Aanvangsdatum. Indien de Huurder niet aanwezig is voor de in ontvangstname van het het Verhuurde Goed of nalaat het Verhuurde Goed op het afgesproken tijdstip op te halen in de magazijnen van de Verhuurder, zal de Verhuurder gerechtigd zijn de vervoers- en annulatiekosten van het Verhuurde Goed ten laste van de Huurder aan te rekenen.

Schade ontstaan tijdens montage en demontage door hulp van de Verhuurder is geheel voor eigen risico en rekening van de Huurder. Dit geldt voor zowel gehuurde als aangekochte artikelen.

Het gebruik van dakdragers of andere toebehoren op een auto die met wrapfolie bekleed is is geheel op eigen risico

ARTIKEL 5 – STAAT VAN HET VERHUURDE GOED

 

De Huurder verklaart het Verhuurde Goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en aanvaardt het Verhuurde Goed in de staat waarin het zich bevindt.

 

De Huurder verklaart dat hij het Verhuurde Goed zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen heeft ontvangen.

 

Indien de Huurder vaststelt dat het Verhuurde Goed niet in goede staat van onderhoud verkeert, zal de Huurder de Verhuurder hiervan in kennis stellen bij de montage op de  Aanvangsdatum.

 

 

ARITKEL 6 – HUURPRIJS & BETALING

 

De Huurprijs zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden is opeisbaar vanaf het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst en uiterlijk op het ogenblik dat de Huurtermijn ingaat. De Huurprijs is vooruitbetaalbaar en zal uiterlijk op de Aanvangsdatum door de Huurder aan de Verhuurder worden betaald. Bij niet-betaling van de Huurprijs op voornoemd tijdstip, zal de Verhuurder gerechtigd zijn de levering van het Verhuurde Goed te weigeren.

 

Wanneer de Huurprijs of enig andere vergoeding die de Huurder in toepassing van huidige Overeenkomst verschuldigd is niet tijdig wordt voldaan op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest over het opeisbare bedrag verschuldigd  gelijk aan de wettelijke rentevoet. Bovendien zal bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitiare schadevergoeding verschuldigd zijn door de Huurder aan de Verhuurder ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR bij wijze van schadevergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Eventuele inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden , in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de Huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente.

 

Elk protest van een factuur dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren binnen de acht (8) dagen na de facturatiedatum.

Indien het Verhuurde Goed vroeger wordt teruggebracht, zal dit geen aanleiding geven tot vermindering van de Huurprijs en zal de afgesproken Huurprijs door de Huurder worden betaald.

Bij overschrijding van de Huurtermijn, zal de Huurder aan de Verhuurder een forfaitaire vergoeding van 8 EUR per dag verschuldigd zijn, bovenop de bijkomende verschuldigde Huurprijs van het Verhuurde Goed per dag zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Deze som is opeisbaar de eerste dag dat de Huurtermijn wordt overschreden.

 

De Verhuurder behoudt zich het recht voor de Huurprijs aan te passen aan objectieve factoren, volledig buiten zijn wil om. Hij deelt de gebeurlijke prijsaanpassing mede middels voorafgaand gemotiveerd schrijven aan de Huurder.

 

Bij Overeenkomsten waar de Huurtermijn langer loopt dan één (1) maand, behoudt de Verhuurder zich het recht voor de Huurprijs eenzijdig aan te passen tijdens de looptijd van de Overeenkomst overeenkomstig de eventuele nieuwe tarieven en indexaties.

 

ARTIKEL 7 – INFORMATIEVERPLICHTING

 

De Verhuurder stelt de Huurder een handleiding van het Verhuurde Goed ter beschikking.

 

De Huurder erkent dat de Verhuurder hem mondeling ingelicht heeft omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het Verhuurde Goed.

 

ARTIKEL 8 – HERSTELLINGEN

 

De Huurder mag geen reparaties verrichten of laten verrichten, tenzij hiervoor  toestemming is verleend door verhuurder.

 

Indien er schade wordt geconstateerd bij het terug brengen van het Verhuurde Goed, zijn de kosten voor herstel hiervan voor de Huurder. De herstelwerkzaamheden zullen door de Verhuurder worden uitgevoerd, dan wel door een door de Verhuurder aan te stellen bedrijf. Het herstel van normale slijtage dient ook door de Verhuurder te worden uitgevoerd, dan wel door een door de Verhuurder aan te stellen bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, dient de Huurder te overleggen met de Verhuurder over de herstelwerkzaamheden ter plaatse en de kosten. De Huurder dient een gespecificeerde factuur te overleggen van de werkzaamheden. Alleen wanneer de Huurder met de Verhuurder heeft overlegd en de Verhuurder akkoord is gegaan met de herstelwerkzaamheden en het herstelbedrag, zal de de Verhuurder de gemaakte kosten vergoeden, behoudens indien het gebrek, tekort of de beschadiging aan de Huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de Huurder of daden van derden. Het bewijs van het ligt bij de Huurder. Ook moeten alle oude onderdelen bij de Verhuurder worden ingeleverd. In alle overige gevallen komen de gemaakte kosten voor rekening van de Huurder.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VOOR SCHADE

 

De Huurder is te allen tijde en geheel aansprakelijk voor alle schade, gebreken, hinder en alle directe en indirecte gevolgen, welke zich tijdens de periode van huur met, door en/of aan het Verhuurde Goed voordoen, inclusief maar niet beperkt tot, enige schade of hinder ten aanzien van derden of zichzelf alsook diefstal van het Verhuurde Goed.

 

De Huurder verplicht zich ertoe alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het Verhuurde Goed, welke zijn ontstaan in de huurperiode, ten laste te nemen en direct te voldoen ten aanzien van de Verhuurder.

 

De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder te vrijwaren voor (i) alle mogelijk schade aan het voertuig, bagage, eventuele andere inhoud van het Verhuurde Goed, en alle andere voorkomende schade en (ii) alle aanspraken van derden tot vergoeding van de door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van de Verhuurder onder de huidige voorwaarden kan worden uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook alle kosten die de Verhuurder zou moeten maken in kader van enige aanspraak van een derde.

De Verhuurder is vrijwaring verschuldigd aan de Huurder voor verborgen gebreken aan het Verhuurde Goed die niet konden worden vastsgesteld bij de montage en die het gebruik van het Verhuurde Goed zoals hoger omschreven verhinderen. Indien de Huurder door deze verborgen gebreken schade heeft opgelopen, is de Verhuurder – behoudens overmacht – gehouden tot de vergoeding hiervan. De aansprakelijkheid van de Verhuurder zal in ieder geval beperkt zijn tot en de tussenkomst van de Verhuurder in enige schade die hieruit voortvloeit zal in geen geval de bedragen overschrijden die de Huurder aan de Verhuurder dient te betalen in kader van deze Overeenkomst.

 

Voor zover er zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor de Huurder schade voortvloeit of naar degelijk verwachting schade zal ontstaan in hoofde van de Huurder, en de Verhuurder hiervoor aansprakelijk zou zijn, dan zal de Huurder of straffe van verval van deze vordering en de daarmee verbonden rechten in hoofde van de Huurder onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de schadeverwekkende gebeurtenis, de Verhuurder hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

De Verhuurder zal niet instaan voor enige andere schade of enig ander gevolg van gebreken in het Verhuurde Goed.

 

De Verhuurder kan niet aansprakelijk gehouden worden bij het foutief overnemen van de persoonsgegevens, dan wel foutief aanleveren van persoonsgegevens. De Huurder dient voor de ondertekening van de. Overeenkomst aan te geven welke gegevens niet juist zijn vermeld. Bovengenoemde zaken kunnen nooit aanleiding zijn om de Overeenkomst niet na te komen.

ARTIKEL 10 – BESTEMMING VAN HET VERHUURDE GOED

 

De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het Verhuurde Goed wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld en dat dit op een zorgvuldige wijze wordt gedaan. Het Verhuurde Goed mag enkel gebruikt worden in landen die vallen binnen de Europese Unie.

 

Indien de Huurder het Verhuurde Goed niet gebruikt overeenkomstig de opgegeven bestemming, en voor zover de Verhuurder hieruit nadeel ondervindt, kan deze laatste om de ontbinding van de Overeenkomst verzoeken lastens de Huurder.

In geval van schade of verlies, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen.

 

Indien de Huurder niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de Verhuurder zou schaden, is de Huurder voor deze schade aansprakelijk.

 

ARTIKEL 11 – GEBRUIK VAN HET VERHUURDE GOED

 

De Verhuurder verschaft de Huurder het rustig genot van het goed.

 

De Huurder zal het Verhuurde Goed als een goed huisvader gebruiken en volgens de hoger opgegeven bestemming. De Huurder zal het Verhuurde Goed ten allen tijde voorzichtig, onder zijn volle verantwoordelijkheid en vakkundig te gebruiken. Hij verklaart de uitleg over de werkingen veiligheidsvoorschriften van het Verhuurde Goed te hebben ontvangen.

 

Zonder dat volgende opsomming als limitatief zal worden aanzien, zal de Huurder volgende verplichtingen naleven bij het gebruik van het Verhuurde Goed:

  • Er mogen geen span-riemen rond het Verhuurde worden gemonteerd;
  • Het Verhuurde Goed mag tijdens de huurperiode niet worden verwijderd/verplaatst;
  • De Verhuurder/Huurder is verzekerd voor het monteren en demontoren van de dakdragers / dakkoffer. In geval van schade door montage / demontage dient dit gemeld te worden door de Huurder binnen de vierentwiting (24) na montage / demontage & dient de Verhuurder een offerte te ontvangen binnen de tien (10) werkdagen.
  • Altijd het Verhuurde Goed afsluiten en/of vergrendelen. De Verhuurder is in geen enkel geval verantwoordelijk bij verlies of diefstal.

Enkel de Huurder zal en is gemachtigd het Verhuurde Goed gebruiken. Indien directe naasten het Verhuurde Goed gebruiken is de Huurder zelf ten volle verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De Huurder zal het Verhuurde Goed niet demonteren tijdens de huurperiode.

De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan het voertuig tijdens de huurperiode.

ARTIKEL 12 – VERZEKERING

 

De verhuurde/gehuurde materialen kunnen niet worden verzekerd via de Verhuurder. Voor schade naar aanleiding van diefstal is de Huurder op zijn reisverzekering aangewezen en voor schade door gebruik in het verkeer op diens autoverzekering of reisverzekering. De Verhuurder adviseert de Huurder om dit bij zijn verzekeraar na te gaan. De Verhuurder is op generlei wijze aansprakelijk voor schade tijdens montage en demontage die ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke manier dan ook. Schade ontstaan aan het voertuig van de Huurder door hulp bij (de)montage door de Verhuurder, is geheel voor risico en rekening van de Huurder.Wanneer er schade ontstaat aan de huurartikelen tijdens de reis, dan zal de Huurder dit dienen te verhalen op zijn reisverzekering.

 

De Verhuurder adviseert de Huurder dan ook het Verhuurde Goed zelf te verzekeren tegen diefstal, schade van buitenaf e.d. en zal, bij gebreke aan het afsluiten van de noodzakelijke verzekering(en) of onvoldoende dekking, de Verhuurder vrijwaren voor alle mogelijke schade die niet is of wordt gedekt door een verzekering van de Huurder. Hieronder valt bijvoorbeeld schade die ontstaan is door het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

 

ARTIKEL 13 – TERUGGAVE VAN HET GOED

 

De Huurder is gehouden tot teruggave van het Verhuurde Goed (incl. toebehoren, sleutels, e.d.) op het einde van de Huurtermijn. De Verhuurder zal bij teruggave het Verhuurde Goed controleren op beschadigingen en/of gebreken.

 

Het Verhuurde Goed moet worden teruggegeven in de staat waarin het zich bevond bij het aangaan van de huur.

 

De Huurder verbindt er zich het Verhuurde Goed schoongemaakt af te leveren. Indien het Verhuurde Goed niet schoongemaakt wordt afgelverd, zal er door de Verhuurder 20 EUR schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 

Bij verlies van de sleutels van het Verhuurde Goed zal de Huurder een forfaitaire bedrag van 25 EUR verschuldigd zijn.

 

Bij lichte krasschade aan het Verhuurde Goed zal een schadevergoeding van 10 tot 15% van de nieuwwaarde van het Gehuurde Goed verschuldigd zijn. Bij diepere krasschade bedraagt de schadevergoeding 20 tot 25% van de nieuwwaarde van het Gehuurde Goed en bij gaten 50% van de nieuwwaarde, tenzij de kosten voor herstelovereenkomstig aritkel 8 dit bedrag overschrijden.

 

De Huurder zal niet instaan voor verlies of beschadiging van het Verhuurde Goed door ouderdom of overmacht.

 

ARTIKEL 14 – OVERDRACHT VAN HUUR – ONDERVERHURING

 

Het is de Huurder verboden om zijn rechten als Huurder onder deze Overeenkomst of een gedeelte ervan over te dragen. De Huurder zal onder geen beding het Verhuurde Goed  onder te verhuren.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

 

Indien de Huurder een klacht heeft over het Verhuurde Goed en/of andere aspecten vna de dienstverlening van de Verhuurder, dan kan hij bij de Verhuurder telefonisch op het nummer +32 578 634 452 per e-mail kristof@roadie.be of per post een klacht indienen.

 

De Verhuurder zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met de klant.

 

ARTIKEL 16 – ONTBINDING

 

De Overeenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der Partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt.

 

In geval de Overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de Huurder, is deze een schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 50  EUR. Deze schadevergoeding is niet ter dekking van eventuele huurschade en doet geen afbreuk aan het recht van de Verhuurder de huurschade aan het Verhuurde Goed te vorderen van de Huurder.

 

ARTIKEL 18 – GEGEVENSBEHEER

 

 

Indien de Huurder een bestelling plaatst bij de Verhuurder, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Verhuurder. De Verhuurder houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

De Verhuurder respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

De Verhuurder maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN

 

Alle geschillen waartoe deze Overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. Op deze overeenkomst is het Belgisch  recht van toepassing.

 

ARTIKEL 20 – INTERPRETATIE, DEELBAARHEID EN NIETIGHEID

 

De titels en artikelaanduidingen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn louter ter informatie en hebben geen invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.

 

Indien één of meer van de in deze Overeenkomst, inclusief de Algemene Huurvoorwaarden, opgenomen bepalingen om enigerlei reden ontuitvoerbaar, onwettig of anderzinds in enig opzicht ongeldig of nietig geacht worden, dan zal een dergelijke onuitvoerbaarheid, onwettigheid of ongeldigheid de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet raken en zal deze Overeenkomst worden uitgelegd alsoef dergelijke onuitvoerbare, onwettige of ongeldige bepalinden daarin nooit opgenomen waren.

 

 

 

teruggebeld worden, klik hier